ایرانیان گرامی،  بنظر میرسد که بار دیگر بخشی از شناسنامه و هویت ما مورد بی مهری قرار میگیرد.   به تازگی پرزیدنت اوباما و وزیر خارجه امریکا، متاسفانه بجای نام خلیج فارس، تنها واژه "خلیج" را بکارمی برند.

از شما فروتنانه درخواست میگردد با رفتن به تارنما یا وبسایت زیر توماری را که بسیار محترمانه و بر  پایه تشریفات دیپلوماتیک تدوین شده است امضاء کنید تا برای ریاست جمهوری امریکا فرستاده شود

http://petitions.tigweb.org/persiangulf

 

همچنین، از همه دوستان و آشنایان خود در سراسر گیتی نیز بخواهید این کار را کرده و گامی در راه حفظ هویت و تمامیت ارضی ایران بردارند.  
 

به آگاهی میرساند که بنا بر رسمی که در امریکا وجود دارد، برای اینکه متن ارسالی شما مورد توجه کاخ سفید قرار گرفته و معتبر قلمداد گردد، ضروری است که نام و نام خانوادگی و نشانی ایمیل شما در جای ویژه نوشته شود.  البته شما این گزینه را دارید که بخواهید نام و نشانی ایمیل شما در برابر دید همگان قرار نگیرد.

 

برگردان فارسی متن بگونه زیر است:

 

آقای رئیس جمهور، خلیج خلیج فارس است 

داریوش بزرگ در ۲۵۰۰ سال پیش آنراخلیج پارس نامید

هرودت (تاریخ نگار یونانی) آنراخلیج پارس نامید

دانشمندان عرب، چینی، روسی، اسپانیائی... آنراخلیج فارس نامیده اند

ریچارد ن. فرای، استاد ممتاز دانشگاه هاروارد، آنرا خلیج فارس مینامد

سازمان ملل متحد آنرا رسما خلیج فارس مینامد

همه روسای جمهوردموکرات وجمهوریخواه آنرا خلیج فارس نامیده اند

شما نیز لطفا آنرا خلیج فارس بنامید!

با احترام،

 
 
 

Itís PERSIAN Gulf, Mr. President!

Darius the Great called it the Persian Gulf 2,500 years ago.

Herodotus called it the Persian Gulf,

Arab, Chinese, Russian, SpanishÖ scholars have called it the Persian Gulf,

Richard N. Frye, professor emeritus at Harvard, calls it the Persian Gulf,

The UN officially calls it the Persian Gulf,

And ALL Republican and Democrat presidents have always called it the Persian Gulf,

So, PLEASE do call it the Persian Gulf!

Respectfully,

 

 

 

Terms & Condition  |  Privacy Policy  |  Tell a Friend  |  Contact us